کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
اکنون که رفته ای من مانده ام و فریادهایی چند ... از حرف هایی که باید بودن تو بود حکم...

جزئیات بیشتر...
کیف های دستی جالب
...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

1 ib of tea
یک پاوند چاپى ،یک گیروانکه چاپى

nemo کلمات مرتبط(nemo):
بازگشت به واژه nemo

yawp
)yaup(خمیازه کشیدن ،زوزه ،جیغ زدن ،وراجى کردن

yah
اه) ah (

venereal diseases
روانشناسى : بیماریهاى امیزشى

voltage amplification
علوم مهندسى : تقویت ولتاژ الکترونیک : فزون سازى ولت

you are wiser than he
شما از او ( یا نسبت به او ) خردمندترهستید

wolfsbane
(گ.ش ).اقونطیون ،تاج الملوک ،قاتل الذئب

wherethrough
بچه وسیله ،چگونه ،که بدانوسیله

medicinal sniff
سعوط

what is your will?
اراده شما چیست ؟،خواهش یا میل یا خواسته شما چیست ؟

yorkshire
(ج.ش )خوک سفید از نژاد یورکشایر،ایالت یورکشایر درشمال انگلستان

whereabouts
کجا،درچه حدود،جاى تقریبى

yclept
)ycleped(نامیده ،موسوم ،مصطلح ،مقلب

wash deck hose
علوم نظامى : لوله شستشوى پل ناو علوم دریایى : لوله شستشوى پل ناو

yarrow
(گ.ش ).بومادران ،بومادران هزار برگ

wryneck
یکجور دارکوب که میتواند سر خود را دور شانه بگرداند

zero wait state computer
کامپیوتر : کامپیوتر با وضعیت انتظارى صفر

splash-proof enclosure
حفاظت در برابر قطرات اب ،حفاظت در برابر باران علوم مهندسى : حفاظت در مقابل ریزش قطرات اب

your is better than mine
مال شما از مال من بهتر است

vernal equinox
اعتدال بهارى ،نقطه اعتدالین نجوم : برابران بهارى علوم هوایى : اعتدال بهارى علوم نظامى : نقطه اعتدال بهارى علوم دریایى : - spring equinox

you're
)=you are(شما هستید

yahveh
)yahweh(یهوه(نام خدا درمیان قوم اسرائیل)

whitney کلمات مرتبط(whitney):
بازگشت به واژه whitney

zoogeographic
)zoogeoraphical(وابسته به جغرافیاى حیوانى

write this way
اینطور بنویسید،این جور بنویسید

wrap around type
کامپیوتر : گونه نوشتار محیطى

yard line
ورزش : خطوط واقعى یا فرضى روى زمین فوتبال امریکایى بعرض یک یارد از یکدیگر

uterinus کلمات مرتبط(uterinus):
بازگشت به واژه uterinus

wythe
پوسته معمارى : جدار

pheasant
(ج.ش ).قرقاول ،مرغ بهشتى

unshod
بى نعل ،نعل نشده ،نعل نخورده ،بى پاپوش

turnip-cabbage
کلم قمرى

zazen
ورزش : پایان استراحت نشسته

wizen
خشکیده ،چروک ،لاغر،پژمرده یا پلاسیده

to intensify one's actions
اقدامات خودراسخت( تر )کردن ،برشدت اقدامات خود افزودن

woody
جنگل دار،پر درخت ،چوبى ،پوشیده از چوب

we adore god
ما خدا را مى پرستیم

whereabout
محل تقریبى ،حدود تقریبى ،مکان ،محل

unimolecular کلمات مرتبط(unimolecular):
بازگشت به واژه unimolecular

wanderoo
(ج.ش ).عنتر

walking
گردش ،راه رونده

vivification
حیات بخشى ،زندگى( دادن)،احیا

vantage
مناسب ،تناسب ،سرکوب ،برترى ،بهترى ،مزیت ،تفوق ،فرصت علوم نظامى : برتر

wing commander
علوم دریایى : سرهنگ دوم هوایى

vibratility
vibrational(، )vibrationاهتزاز،لرزه ،نوسان ،جنبش ،تردید، :)adj.& n.(قابلیت ارتعاش

to bail out
با ضمانت از زندان دراوردن

plate of a capacitor
الکترونیک : جوشن خازن

uxorial
زوجه اى ،عیالى ،وابسته به عیال

multivalent
(ش ).داراى چندین قدر،چندین بنیانىاملاک A4A: طراحی سئو