کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
<<بعدیقبلی>>


کیانا وحدتی
یک اتفاق بود روزی که آمدی و رهگذرانه درگاه را از غربت رهاندی روزی که آمدی و پنجره را در...

جزئیات بیشتر...
سخنرانی استیو جابز مدیرعامل و موسس اپل، پیکسار و ...
چند وقت پیش یک سخنرانی واقعا جالب از استیو جابز، مدیرعامل و موسس اپل...

جزئیات بیشتر...


درختان طوفانی
« 1813 بازدید »


توضیحات: در ﻣﺮاﺗﻊ و دﺷﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از زﻣﯿﻦ ، ﺑﺎد ﻫﺎ و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی .داﺋﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺑﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎد ﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. وﺟﻮد ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ درﺧﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ درآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎدی ﻧﻤﯿﻮزد ﺷﮑﻞ .ﻇﺎﻫﺮی درﺧﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ
دسته: طبیعت

تهیه کننده سند: maryam.27

نظرات بازدید کنندگان (2 نظر)    

آپارتمان A4A: طراحی سئو